Skip to content

Spir Helse er opptatt av å ivareta og respektere personvernet ditt i samsvar med personopplysningsloven og EU`s personvernforordning (2016/ 679) av 27. april 2016 ( General Data Protection Regulation, GDPR). Dette lovverket setter rammer for innsamling og bruk av personopplysninger og styrker rettighetene til enkeltpersoner.

 

Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Personhelsedata blir definert som sensitive personopplysninger. Personellet i Spir Helse som kommer i befatning med personopplysninger har taushetsplikt. Vi håndterer disse opplysningene i tråd med den til enhver tid gjeldende personvern- lovgivningen i tillegg til regelverket for helse- og bedriftshelsetjenester.

Personvernerklæringen gjelder også aktiviteter knyttet til salg, markedsføring og inngåelse av kundeavtaler samt for enkeltpersoner som søker jobb i Spir Helse.

 

Innhenting av personopplysninger skjer:

– Når du samhandler med oss personlig, gjennom korrespondanse, via telefon, i sosiale medier eller via websiden vår.

– Når bedriften du er ansatt i inngår bedriftshelseavtale med oss, og journal skal opprettes.

– Når du søker på jobb i Spir Helse.

 

Hva brukes personopplysningene til og på hvilket grunnlag?

– Spir Helse må registrere noen personopplysninger for å kunne følge opp pasient/kundeforholdet og de ansattes helse. Det rettslige grunnlaget finnes i GDPR artikkel 6 og 9, Arbeidsmiljøloven, Helseregisterloven, Helsepersonelloven, Pasientjournalloven, Forskrift om utførelse av arbeid og Forskrift om pasientjournal.

– Følge opp innkommende forespørsler på e-post, facebook, messenger eller telefon.

– Behandle en jobbsøknad. Hvis du søker på en jobb hos oss, samler vi inn og oppbevarer personopplysningene du gir under søknadsprosessen.

 

 

Hvilken type personopplysninger samles inn?

For å kunne opprette journal ( enten bedriftsjournal eller pasientjournal) og administrere avtaler, skrive ut resepter, stille riktige diagnoser og følge opp må vi registrere noen personopplysninger. Vi samler inn navn, telefonnummer, fødselsdato, stilling og e-postadresse. Vi bruker kun de personopplysninger som er nødvendige.

Dersom du søker jobb hos oss samler vi også inn navnet på og kontaktinformasjonen til selskapet du jobber for.Vi kan og samle inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi har mottatt fra deg i servicerelatert kommunikasjon og aktiviteter, som møter, telefonsamtaler, dokumenter og e-post.

 

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene?

Vi lagrer ikke innsamlede personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen. Vi gjør en konkret vurdering ut i fra den enkelte sak. Når personopplysningene som vi har samlet inn ikke lenger er nødvendige, sletter vi dem på en sikker måte.

Retting og sletting av opplysninger i pasientjournal er hjemlet i regelverket, som også gir noen begrensende unntak. Allmennhelseopplysninger skal i utgangspunktet slettes når det er gått mer enn 10 år etter siste journalføring. Unntaksvis skal pasientjournaler for ansatte som har vært utsatt for risikofylte eksponeringer oppbevares i opptil 60 år.

 

Du har følgende rettigheter til egne personopplysninger:

– Rett til å be om en kopi av personopplysningene som Spir Helse har om deg.

– Rett til å be Spir Helse korrigere personopplysningene hvis de er unøyaktige eller utdaterte.

– Rett til å be om at personopplysningene slettes når det ikke lenger er nødvendig for Spir Helse å oppbevare slike data.

– Rett til når som helst å trekke tilbake et samtykke til at vi kan behandle personopplysningene dine.

 

Deler vi opplysningene dine med tredjeparter?

Vi deler ikke personopplysninger med tredjeparter uten at vi har din godkjenning, eller at det er nødvendig for å utføre våre oppgaver som bedrift. Tilgang til pasientjournal er begrenset til helsepersonell og medhjelpere som leverer helsetjenester til ansatte og pasienter. Dette går også klart frem i helselovningen.

Vi vil utlevere personopplysninger der dette er pålagt ved lov, eksempelvis til skattemyndigheter og NAV.

Leder og HR- funksjoner i bedriften du er ansatt i kan få oversendt lister over deltakere ved lovpålagte oppgaver ( som arbeidshelseundersøkelser og yrkesvaksinering) og deltakelse ved helsesertifisering ( som for eksempel godkjent/ ikke godkjent offshorearbeider, yrkessjåfør).

 

Sikring av persondata

Det er viktig for Spir Helse at informasjonen vi har hos oss blir behandlet i tråd med gjeldende lovverk og forskrifter. Vi har gode sikkerhetstiltak for å sikre personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

Spir Helse inngår ikke databehandleravtale med våre kunder. Dette fordi vi behandler personopplysningene selvstendig når vi leverer tjenester, og ikke på vegne av eller  instruks fra våre kunder.

Spir Helse forbeholder seg retten  til når som helst å endre denne personvernerklæringen. Den gjeldene versjonen vil alltid være tilgjengelig på websiden vår. Vi oppfordrer deg til å sjekke personvernerklæringen innimellom for å forsikre deg om at du er fornøyd med eventuell endringer.

 

Dersom du har spørsmål eller er misfornøyd med måten personopplysningene dine er behandlet på, kan du kontakte oss på post@spirhelse.no eller Lillian Eiane Skretting 994 85 691

Back To Top